پیام مدیر عامل

عنوان پیام

برآنیم تا در این دوره از مدیریت شرکت سرمایه گذاری غدیر با رعایت اصول حرفه ای حاکمیت شرکتی و مدیریت کسب و کار با بهره مندی از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص، مستعد و انقلابی و تبیین مسوولیتها؛ شفاف سازی فرآیندها؛ خرد مالی و تصمیم گیری بر مبنای سناریو و دانش و تحلیل روندهای اقتصادی و آینده پژوهی، اعمال نظارت و پایش های سیستماتیک و فرآیندی و تعیین معیارهای ارزیابی و شاخص های کلیدی عملکرد؛ ایجاد ارزش افزوده عمودی و افقی و ارتقاء همکاریهای درون شبکه ای و بین شبکه ای هلدینگها و شرکتهای وابسته در توسعه سبد داراییها و محصولات، منجر به حفظ و توسعه سرمایه گذاریهای مولد و پایدار در راستای حداکثرسازی منافع ذینفعان و سهامدران گردیم.
با دعای خیر
سید امیرعباس حسینی

غدیر ارزشمند ترین نماد ماست

هلدینگ غدیر

  • بیش از 140 شرکت زیر مجموعه
  • بیش از 16810 نفر شاغل در شرکت های زیر مجموعه
  • پیگیری همزمان اهداف متفاوت
  • ایفای نقش موثر در مسئولیت های اجتماعی
  • حضور در صنایع سبز

گزارش های مالی گروه سرمایه گذاری غدیر