ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه 1386، ﺑﺎ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻮﻧﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1389 ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ، ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ 1390/9/16ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرخ 1390/11/26 در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎدل 40.500 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.

رشد و توسعه در راستاي تبديل شدن به يکي از شرکت هاي برتر سرمايه گذار در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در منطقه خاورميانه با اعتبار جهاني
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ، واﺳﻄﻪ اي و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5/3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اوره، 3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﺣﻮزه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از 8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ و ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ، داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﺣﻮزه اﻧﺮژى، ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﻰ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﭘﺎﻻﯾﺸﻰ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد درآورد.
شرکت سرمايه گذاري غديرمالك 68/58 درصد سهام شركت نفت و گاز پارسيان مي باشد.

سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده بلند مدت براي سهامداران و توسعه پايدار با اولويت ارتقاء فرهنگ ايمني و صيانت از محيط زيست.