خداوند متعال راسپاسگزاریم که سالی گذشت وهمچون سال های قبل توانستیم برای حفظ منافع سهامداران محترم گام هاي مناسبي برداریم. از این رو قدردان حسن اعتماد آنان به شرکت سرمايه گذاري غدير هستیم. ما معتقدیم شرکت سرمايه گذاري غدير يعنی بزرگترین هلدينگ چند رشته ای بازار سهام ، دو ماموریت اساسی برای تحقق اهداف سهامداران محترم دارد: اول ، تخصیص کارای منابع سرمایه ای در آن دسته از فعاليت هاي سرمايه گذاري که با توجه به توانمندي هاي شرکتی ، بالاترین بازدهي را در بلندمدت ایجاد نماید و دوم ، ایجاد رويه هايي منطبق بر اصول حاکمیت شرکت ، که زمینه ساز به كارگيري نيروهاي توانمند با تأکید برجذب نخبگان و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان است. برای تحقق چنین رویکردی با ایجاد و تقویت شرکت های نوپا، نوآور ودانش بنیان می توانیم پویایی را به صورت جریانی مستمر در فعالیت های گروه سرمایه گذاری غدير شاهد باشيم.

عظمت و سرافرازی ایران اسلامي و عزت و رفاه ملت ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.