حمد و ثنا سزاوار پروردگار متعالی است که بخشنده و مهربان و پاک و منزه از هر عیب و نقص است. هم او که ما را یاری رساند که علیرغم محدودیتهای حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار کشور ، اقدامات مناسبی در جهت منافع سهامداران محترم شرکت که از ارزشمندترین اقشار بازنشسته کشور هستند، اتخاذ و پیگیری نماییم . شرکت سرمایه گذاری غدیر با برخورداری از مقیاسی وسیع ، دو ماموریت را همزمان به انجام می رساند : 
1) تامین مالی صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهدات جاری خود نسبت به بازنشستگان
2) حفظ و ارتقاء ارزش شرکت برای بهره مندی بازنشستگان از منافع آتی سرمایه گذاریها و داراییها
 هیئت مدیره با این باور که فعالیت شرکت سرمایه گذاری غدیر موثر بر توسعه کشور از یک سو و تامین کننده نیازهای گروه عمده ای از بازنشستگان کشور از سوی دیگر است ، همواره در تلاش است تا اهداف مترتب بر دو ماموریت فوق را به صورتی ثمربخش و بهینه در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت کارای هلدینگهای تخصصی زیر مجموعه محقق نماید. صیانت از نیروی انسانی ، ایفای مسئولیتهای اجتماعی ، رعایت ملاحظات زیست محیطی و احترام به حقوق عمومی باور های هیئت مدیره در انجام وظیفه است. ازخدای بزرگ عظمت و سربلندی ایران و سعادت مردم ایران را آرزو می کنیم.