ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن (ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﺎﻟﻰ) در ﺗﺎرﯾﺦ 1392/05/30 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 443171 و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320898341 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
کسب بالاترين بازده در شرکتهاي سرمايه گذاري ملي و منطقه اي با برخورداري از بالاترين سطح توانمندي هاي مديريتي، فناوري و سرمايه انساني
 • اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻻزم و ﻓﺮآورى ﮐﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﻓﻠﺰى و ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰى، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮط در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻣﺒﺎدرات ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﻰ ﻣﻮردﻧﯿﺎز از داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر (ﺻﺎدرات و واردات) و ﮐﻠﯿﻌﻪ اﻣﻮر و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎى اﮐﺘﺸﺎﻓﻰ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﻣﺸﺎوره، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﻰ، ﻃﺮاﺣﻰ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى و ﺑﺎزرﺳﻰ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻗﺒﻮل و اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
 • اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎرى و وام از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ. اﯾﺠﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى، ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ، ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ، ﮐﺸﺎورزى، ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﻰ، ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻏﺪﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ (ﮔﺮوه) ﻣﺎﻟﻰ ﻏﺪﯾﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎرﮔﺰارى، واﺳﭙﺎرى (ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ)، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى، ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100٪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن (ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﻣﺎﻟﻰ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺧﺎرﺟﻰ.
 • ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺄ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ.
 • ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺬارى ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در راﺳﺘﺎى ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش. 
 • ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎرﺟﻰ. 
 • ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ.
 • ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰارى ﺑﯿﻤﻪ. 
 • اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ، ﮐﻨﺘﺮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ. 
 • ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﯿﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻰ و ﺗﺨﺼﺼﻰ در راﺳﺘﺎى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ.
 • توسعه فعاليت شرکتهاي ليزينگ واسپاري سپهر پارس 
 • ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﻰ و ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﯿﺖ. 
 • ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزى و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف ﮐﻼن.
 • ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزى رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
 • ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزى.