آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 166520.26
تغییر شاخص: -0.2370
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
زمان سرجمع معاملات: 12:06
تعداد معاملات: 94962
ارزش معاملات: 2,877,956,426,386
حجم معاملات: 1,156,057,936
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,319,635,024,978,810