آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 98923.55
تغییر شاخص: 0.3313
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
زمان سرجمع معاملات: 17:12
تعداد معاملات: 66979
ارزش معاملات: 3,228,349,613,765
حجم معاملات: 1,207,892,259
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,943,864,095,021,340