آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 327624.81
تغییر شاخص: 1.5803
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
زمان سرجمع معاملات: 61:12
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 11,954,141,887,322,100