آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 157113.59
تغییر شاخص: -0.1254
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
زمان سرجمع معاملات: 15:27
تعداد معاملات: 527286
ارزش معاملات: 5,387,090,566,837
حجم معاملات: 1,347,419,176
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,995,473,228,504,420