هيأت مديره شرکت سرمایه گذاری غدیر در جهت حمايت از منافع سهامداران و ساير ذينفعان مطابق نظام راهبري شركتي و به منظور ايفاي مسئوليت نظارتي خود، كميته عالي مديريت ريسك جامع را طراحی کرده تا در چارچوب اختيارات،مقررات، خط مشي ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيأت مديره شركت و نيز ملحوظ داشتن قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام وظيفه نمايد.هدف كميته عالي مديريت ريسك كمك به هيأت مديره شركت اصلي در خصوص نظارت برمديريت ريسك است تا نسبت به اهداف زير اطمينان معقول حاصل نمايد: 
  • حصول اطمينان معقول از وجود سيستم قابل اتكاء و اثربخش در شرکت براي اعمال مديريت ريسك
  • حصول اطمينان معقول از شناسايي ريسك هاي با اهميت در شرکت 
  • حصول اطمينان معقول از اندازه گيري مناسب ريسك هاي شناسايي شده
  • حصول اطمينان معقول نسبت به استفاده از ابزارهاي مناسب و اثربخش در مديريت ريسك هاي شناسايي شده
اعضاي كميته عالي مديريت ريسك شرکت سرمایه گذاری غدیر عبارت خواهند بود از:
  • مدیر یا معاون امور شرکت ها 
  • مدير يا معاون سرمايه گذاري و يا ريسك شركت 
  • حداقل دو نفر از اشخاص حقيقي خبره از داخل و يا خارج شركت با تصویب هیئت مدیره 
مهمترین مسئولیت کمیته ریسک شناسایی انواع ریسک های شرکت در چارچوب الگوهای مرسوم ریسک های راهبردی، ریسک اعتباری مالی، ریسک های نقدینگی، ریسک های بازار،ریسک های عملیاتی، ریسک های حقوقی (قانونی) و تهیه، تصویب و باز نگری فرآیندها و آیین نامه هایی اجرایی استقرار مدیریت جامع ریسک در سطح شرکت می باشد.