ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺎدر، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاف ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان، رﺷﺪ ﻧﻤﺎد ﺑﻮرﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻬﺎﻣﺪارن ﻋﻤﺪه و ﺟﺰء ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و آب و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮق و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﺑﺸﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1390/7/05 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 414830 در اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﻤﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ 7.200 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

شرکت با توجه به سياستهاي کلي کشور در بخش آب و برق مطالعات جامعي در زمينه سرمايه گذاري بهينه در توليد برق و آب و توليد همزمان آب و برق همچنين سرمايه گذاري در حوزه انرژي با رويکرد زيست محيطي اقدامات گسترده اي را به شرح زير انجام داده است:
 • سرمايه گذاري در صنايع برق، آب و انرژي
 • سرمايه گذاري در تأسيسات توليد و توزيع برق و انرژي
 • سرمايه گذاري در زمينه انرژيهاي نو ( از قبيل برق آبي، بادي، خورشيدي، زبالهسوز و ...)
 • سرمايه گذاري در ايجاد کارخانجات توليد تجهيزات انتقال و توزيع برق، آب وانرژي
 • سرمايه گذاري در تأسيسات آب و پساب و صنايع مرتبط، از جمله آب شيرين کن
 • صادرات و واردات تجهيزات مرتبط با توليد و توزيع برق، آب وانرژي
 • مشارکت در اجراي پروژه‌هاي مرتبط با صنعت برق و انرژي نظير کاهش تلفات انرژي، توسعه فناوري، انتقال دانش فني، توسعه نيروگاههاي مقياس کوچک، استقرار زنجيره توليد خودروهاي الکتريکي و هيبريدي و ...
 • سرمايه گذاري در پروژه‌هاي مرتبط با انتقال داده ها، اندازه گيري و اتوماسيون در شبکه‌هاي توزيع برق و يا با استفاده از امکانات اين شبکه ها
 • سرمايه گذاري و مشارکت در توليد، خريد و فروش انرژي برق، راه اندازي و مديريت و خريد نيروگاههاي توليد برق و نيروگاههاي مقياس کوچک
 • سرمايه گذاري در امور مرتبط با بازرگاني برق
 • خريد و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و سوآپ سوخت و برق، راساً و يا از طريق شرکتهاي زيرمجموعه
 • سوآپ گاز از و به کشورهای همسایه
 • اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و مشارکت داخلي و پيش فروش انشعاب و انرژي برق و ساير روشهاي تامين مالي با اخذ مجوز از مراجع ذيربط
 • مديريت توسعه و تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در صنعت برق و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي فيمابين شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه
 • مشارکت در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در راستاي اهداف شرکت
 • سرمايه گذاري و مشارکت در ساير شرکتها، موسسات و بنگاهها و ايجاد و تاسيس شرکتهاي جديد به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهايي و يا با مشارکت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي
 • اخذ و اعطاي هرگونه نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور و نيز اخذ مجوزهاي لازم به منظور اجراي طرحهاي توليدي، صنعتي و خدماتي
 • شرکت در مناقصات و مزايدات اعم از دولتي و خصوصي در داخل و خارج از کشور در حوزه فعاليت شرکت
 • انجام هرگونه معاملات مجاز، تشکيل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکتهاي ديگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد
 • ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ى ﺳﻮ آپ گاز از کشور ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ کشور آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژى ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮاى ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در دﺳﺖ اﻗﺪام و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.