آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1302028.52
تغییر شاخص: -2.5856
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
زمان سرجمع معاملات: 18:22
تعداد معاملات: 546837
ارزش معاملات: 46,142,006,452,842
حجم معاملات: 5,882,537,071
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 49,481,953,338,146,500