آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 2078840.58
تغییر شاخص: 2.1949
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
زمان سرجمع معاملات: 94:34
تعداد معاملات: 487636
ارزش معاملات: 48,136,939,462,569
حجم معاملات: 1,964,369,326
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 77,790,815,728,916,500