آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1193976.58
تغییر شاخص: -0.9832
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زمان سرجمع معاملات: 15:45
تعداد معاملات: 335621
ارزش معاملات: 68,477,398,209,723
حجم معاملات: 6,793,696,651
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,714,553,114,235,900