آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 130927.68
تغییر شاخص: 1.8712
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
زمان سرجمع معاملات: 61:11
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 5,002,883,957,807,300