آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 189524.47
تغییر شاخص: 0.5031
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 11:23
تعداد معاملات: 149931
ارزش معاملات: 7,249,821,145,965
حجم معاملات: 2,127,810,746
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,229,344,135,832,520