آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1812832.53
تغییر شاخص: 4.1048
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
زمان سرجمع معاملات: 16:16
تعداد معاملات: 1768631
ارزش معاملات: 199,186,796,914,543
حجم معاملات: 10,756,933,812
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 67,874,078,110,397,000