آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 335792.01
تغییر شاخص: 0.9697
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
زمان سرجمع معاملات: 16:56
تعداد معاملات: 531808
ارزش معاملات: 22,973,184,946,600
حجم معاملات: 4,600,493,491
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 12,252,179,550,536,200