آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1202302.02
تغییر شاخص: -1.0478
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
زمان سرجمع معاملات: 11:04
تعداد معاملات: 842323
ارزش معاملات: 80,240,094,463,131
حجم معاملات: 6,813,174,582
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,829,212,248,418,100