آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 302173.07
تغییر شاخص: 0.2595
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
زمان سرجمع معاملات: 61:13
تعداد معاملات: 0
ارزش معاملات:
حجم معاملات:
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 11,023,941,137,914,600