آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1357108.63
تغییر شاخص: -1.3400
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 14:29
تعداد معاملات: 1978490
ارزش معاملات: 198,361,639,575,555
حجم معاملات: 22,881,875,853
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 53,134,457,032,468,400