هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر مطابق با نظام راهبری شرکتی در جهت حمایت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان و به منظور ایفای مسئولیت های نظارتی خود، کمیته انتصابات را طراحی کرده تا در چارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیئت مدیره شرکت و نیز ملحوظ داشتن قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت انتصاب مدیران شایسته در شرکت های زیر مجموعه انجام وظیفه نماید. هدف کمیته انتصابات کمک به هیئت مدیره شرکت اصلی در خصوص نظارت بر فرآیند انتصابات در گروه غدیر به منظور تحقق اهداف زیر می باشد : 
  • حصول اطمینان از رشد و ارتقاء شرکت 
  • حصول اطمینان از تحقق شایسته سالاری 
  • حصول اطمینان از ایجاد رویه ها و فرآیندها و نظامات مناسب در انتصابات 
اعضای کمیته عالی انتصابات عبارت خواهند بود از 
  • یک عضو غیرموظف هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره شرکت به عنوان رئیس کمیته 
  •  مدیرعامل شرکت 
  • دبیر کمیته (مسئول امور مدیران)
مهمترین مسئولیت کمیته انتصابات انتصاب مدیران شرکت های زیر مجموعه غدیر براساس شایستگی و با سه معیار کارآمدی (تحصیلات مربوطه، تجربه شرکت داری و کارایی) ، سلامت و صداقت تعیین می گردد. همچنین تعیین معیارهای منشور اخلاقی و حرفه ای برای رعایت آن از سوی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل مشتمل بر انجام کار براساس خرد جمعی ، سلامتی کاری ، وقت گذاری ، انضباط و رعایت قانون تجارت و صرفه و صلاح از دیگر مسئولیت های این کمیته می باشد.