هیأت مدیره در جهت حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و با عنایت به اینکه مسئولیت نهایی تصمیمات و عملیات شرکت را به عهده دارد، مطابق نظام راهبری شرکت و به منظور ایفای مسئولیت های نظارتی خود، اعضای کمیته حسابرسی را منصوب می نماید. کمیته حسابرسی طبق منشور کمیته حسابرسی در راستای رعایت دستورالعمل کنترلهای داخلی، ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به منظور تعیین مسئولیت ها، اختیارات و سازمان ها تشکیل وظایف آن به شرح ذیل تدوین شده است.
  • نظارت بر فعالیت های حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل
  • نظارت بر قابلیت اعتماد گزارشگری مالی 
  • نظارت بر سیستم کنترل های داخلی 
  • نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات (شامل آئین نامه ها) 
کمیته حسابرسی شامل پنج عضو که حداقل یک عضو آن از اعضاء غیر موظف هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره به عنوان رئیس کمیته و چهار عضو مستقل از کارشناسان خارج از شرکت با تخصص مالی ترجیحاً از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد  
اعضاء کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری غدیر 
  • آقای فرشاد حیدری
  • آقای امیرهوشنگ جنگی
  • آقای نبی ا.. الیاسی
  • آقای رضا نظری
  • آقای مرتضی عمادزاده
کمیتـه بایستی حداقل یک جلسه در هرماه داشته و می تواند از مدیر عامل، مدیران و کارکنان شرکت، مدیر حسابرسی ، حسابرسان مستقل و ... جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.