ردیف عنوان تعداد سهام درصد
1 موسسه صندوق بازنشستگي ،وظيفه ،ازكارافتادگي وپس انداز کارکنان بانک ها 15340420189 21.31%
2 صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح 12944005706 17.98%
3 صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح 10799999934 15.00%
4 سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 570803214 0.79%
5 شرکت سرمايه گذاري تجاری شستان 9454511193 13.13%
6 (سهامي عام )شركت بيمه كوثر 1446205559 2.01%
7 صندوق بيمه عمروحوادث نيروهاي مسلح 1358591213 1.89%
8 موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير 3001401834 4.17%
9 (سهامي خاص )شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا 1464001000 2.03%
10 سایر اشخاص (حقوقی و حقیقی) 15620060158 21.69%
11 جمع کل 72000000000 100.00%