آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1305898.74
تغییر شاخص: 1.3636
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
زمان سرجمع معاملات: 17:42
تعداد معاملات: 1055653
ارزش معاملات: 68,521,915,794,897
حجم معاملات: 7,258,731,021
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 49,629,231,417,869,200