آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 973495.24
تغییر شاخص: 3.7225
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
زمان سرجمع معاملات: 14:52
تعداد معاملات: 945015
ارزش معاملات: 61,928,711,643,421
حجم معاملات: 7,547,528,838
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 36,495,586,981,441,900