آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 107776.55
تغییر شاخص: -0.0038
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
زمان سرجمع معاملات: 14:10
تعداد معاملات: 183396
ارزش معاملات: 6,327,971,253,333
حجم معاملات: 1,557,334,605
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 4,198,898,706,829,190