آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 166465.33
تغییر شاخص: -0.2700
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
زمان سرجمع معاملات: 12:16
تعداد معاملات: 99609
ارزش معاملات: 2,998,446,031,454
حجم معاملات: 1,196,300,999
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,317,416,487,949,530