آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1183978.20
تغییر شاخص: 2.8904
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 14:35
تعداد معاملات: 790399
ارزش معاملات: 68,614,248,754,148
حجم معاملات: 5,966,598,613
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,080,502,467,859,400