آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 157328.65
تغییر شاخص: -0.4702
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
زمان سرجمع معاملات: 15:33
تعداد معاملات: 205194
ارزش معاملات: 9,529,490,367,847
حجم معاملات: 3,617,370,850
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,001,655,422,606,550