ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﺶ ﻃﯽ آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎره 41/712575 ﻣﻮرخ 1389/9/29ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره 19182 ﻣﻮرخ 1389/10/16 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 8654 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 41/712575 ﻣﻮرخ 94/6/31 ﻣﺒﻠﻎ 1040 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 1.040.000.000 ﺳﻬﻢ 1.000 رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﻰ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪرى و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ، داراى اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 • ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ، ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎرى، اﺟﺮا، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﻰ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و اﻧﺮژى، ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردى، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﻰ، ﻫﻮاﯾﻰ و رﯾﻠﻰ و ﺟﺎده اى
 • ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪرى و درﯾﺎﯾﻰ، ﻻﯾﺮوﺑﻰ، ﯾﺪك ﮐﺸﻰ، ﭼﺮاغ ﻫﺎى درﯾﺎﯾﻰ، ﺗﺠﺴﺲ و ﻧﺠﺎت، راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﺸﺘﻰ ﻫﺎ، ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﻰ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮى، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮى.
 • واردات و ﺻﺎدرات، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻏﯿﺮﻫﺮﻣﻰ و ﻏﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ اى، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﻰ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ.
 • توسعه فعاليتها در زمينه خدمات ساحلي و فراساحلي
 • حضور فعال و سرمايه گذاري در زنجيره تجارت سوخت و مواد نفتي
 • توسعه سرمايه گذاري درحمل و نقل ريلي با تأکيد بر ميعانات نفتي و پتروشيمي
 • جذب منابع مالي سرمايه گذاري و شراکتهاي مؤثر

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﺶ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻣﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ.

 • ساخت مخازن در بندر امام خميني (ره)
 • فعاليت در عرصه تجارت فرآورده هاي نفتي
 • توسعه ناوگان کشتيراني
 • ورود به عرصه بازار تجهيزات دريايي
 • فعاليت در عرصه خدمات دريايي به سکوهاي نفتي و کشتي هاي لوله گذار
 • ورود به خدمات کانتينري و خريد تانک کانتينر

ﻫﺪف راﻫﺒﺮدى ﻣﯿﺎن ﻣﺪت

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ورود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.