آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 204322.00
تغییر شاخص: -0.0261
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
زمان سرجمع معاملات: 13:02
تعداد معاملات: 387153
ارزش معاملات: 16,240,887,053,715
حجم معاملات: 6,869,835,753
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,828,344,834,125,560