آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1470980.09
تغییر شاخص: -0.1823
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
زمان سرجمع معاملات: 17:12
تعداد معاملات: 2306455
ارزش معاملات: 158,253,826,731,445
حجم معاملات: 14,582,454,436
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 58,227,441,648,666,100