آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 185318.74
تغییر شاخص: -1.3101
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 12:34
تعداد معاملات: 166113
ارزش معاملات: 10,042,159,107,097
حجم معاملات: 2,756,837,651
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,047,441,277,097,260