حضور در شرکت سرمایه گذاری غدیر از آن جهت باعث افتخار و مایه مباهات همگان است که نه تنها دستاورد رشد و ارتقاء تواناییها و شایستگی های فردی را در پی دارد ، بلکه امکان مشارکت آگاهانه و مسئولانه در فرایند توسعه و پیشرفت کشور از طریق همکاری در یک بنگاه بزرگ چند رشته ای و موثررا نیز فراهم می کند. شرکت سرمایه گذاری غدیر درحال حاضر رویکردی فراملی را نیز اتخاذ کرده است و در حال تبدیل به یک هلدینگ شناخته شده در سطح نظامهای مالی ، اقتصادی و تجاری بین المللی است. تعاملات شرکت سرمایه گذاری غدیر هم اکنون در گستره های وسیع جغرافیایی از اروپا ، شمال افریقا ، خاورمیانه ، آسیای میانه تاشرق آسیا در حال گسترش و نفوذ است. "پیشرو بودن"، "ظرفیت سازی"،"بهره گیری از فرصتهای جدید"، از خصیصه های اصلی کارکرد شرکت سرمایه گذاری غدیر و باور مدیریت شرکت است ، که با درک کامل ضرورتهای های ناشی از توسعه علوم و دانش فنی در سطح جهان همواره منجر به نوآوری ، کارآفرینی و ایجاد فعالیتهای جدید در مجموعه غدیر می شود. حضور در زمینه های پیشرفته فناوری اطلاعات ، فعالیتهای جسورانه و کسب و کارهای مدرن و پیشرفته ، زمینه های توسعه کمی و کیفی گروه شرکتهای سرمایه گذری غدیر را فراهم کرده است. شرکت سرمایه گذاری غدیر بنگاهی اقتصادی ، توسعه ای و مدیریتی است که هفت هلدینگ تخصصی را تحت پوشش دارد و بیش از 85 درصد مالکیت آن متعلق به گروهی از ارزشمندترین بازنشستگان کشور است. در افق طراحی شده در برنامه میانمدت(1398) ، ارزش داراییهای شرکت بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان خواهد شد و مجموعه شرکتهای سرمایه گذاری غدیربا بیش از 140 بنگاه اقتصادی در حوزه های مختلف کسب و کار و حجم اشتغال بیش از 25000 نفر ، سهم قابل توجهی در تولید و سرمایه گذاری کشور دارند. این انتظار و امید را دارم که در آینده، شرکت سرمایه گذاری غدیر برترین هلدینگ چندرشته ای در کشور خواهد شد و بدون تردید همیاری تمامی ذینفعان غدیر و آنان که دغدغه توسعه کشور را دارند ، در تحقق این انتظار راهگشاست.