آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 245098.66
تغییر شاخص: 1.0432
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
زمان سرجمع معاملات: 12:47
تعداد معاملات: 329339
ارزش معاملات: 13,897,774,097,318
حجم معاملات: 3,585,208,580
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 9,305,834,318,405,730