کمیته سرمایه گذاری، کمیتـه ای زیر نظـر هیـات مدیـره و مرکـب از رییـس هیات مدیره، مدیـرعامل، معـاونین شـرکـت سرمایه گذاری غدیـر، مدیـران معـاونت سرمایـه گـذاری و دو نفر متخصص اسـت که به بررسـی طرح های کسـب و کار از لحـاظ بازار، فنـی و مالــی می پـردازد. دبیـر این کمیتـه، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار است. 
کلیه شرکت های هلدینگ زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر به منظور هر گونه سرمایه گذاری در راستای سند راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر می بایست طرح کسب و کار (BP) تهیه نمایند. پس از تایید طرح کسب و کار در هیات مدیره هلدینگ مربوطه، موضوع در معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار بررسی و نظر معاونت به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر ارسال می شود. 
در صورتی که ارزش پروژه از سقف اختیارات مدیرعامل بیشتر باشد، موضوع در کمیته سرمایه گذاری مطرح می شود. نظر کمیتـه سـرمایه گـذاری برای تصمیم گیـری به هیات مدیـره شرکت سرمایه گذاری غدیر ارسال می شود.