آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1492939.81
تغییر شاخص: -1.5166
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
زمان سرجمع معاملات: 17:41
تعداد معاملات: 986989
ارزش معاملات: 86,836,289,682,298
حجم معاملات: 9,580,158,691
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 56,068,867,965,863,500