آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 165595.00
تغییر شاخص: 0.0903
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
زمان سرجمع معاملات: 13:07
تعداد معاملات: 184127
ارزش معاملات: 9,984,321,310,903
حجم معاملات: 3,312,507,732
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,274,606,532,366,290