آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 215168.55
تغییر شاخص: 0.0358
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 15:51
تعداد معاملات: 249545
ارزش معاملات: 8,402,792,603,126
حجم معاملات: 2,894,102,557
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 8,240,548,366,836,790