آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 189437.93
تغییر شاخص: 0.4572
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 12:30
تعداد معاملات: 209849
ارزش معاملات: 12,077,063,629,428
حجم معاملات: 3,264,508,193
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 7,225,952,470,873,070