ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 1364 ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 3552 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ. در ﭘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1377/3/26 ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 142583 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ 1383/3/26و ﻣﻮرخ 1383/9/10 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) از ﺗﺎرﯾﺦ 1383/7/20 در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎرﯾﺦ 1383/10/9 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﺻﺪو ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
شرکت بين المللي توسعه ساختمان با هدف تامين ساختمان‏هاي ايمن، کارا ، بادوام و زيبا براي مشتريان، در افق زماني 5 ساله آتي خود، چشم انداز زير را براي سال 1399 ترسيم نموده است:
  • تبديل شدن به بزرگترين شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار در گروه انبوه سازي، املاک و مستغلات بر اساس شاخص ارزش خالص دارايي و سود آوري .
  • تبديل شدن به برترين برند توسعه دهنده کلان در صنعت ساختمان کشور به ويژه در پروژه هاي زيربنايي بر اساس اولويت بندي برترين برندهاي کشور از جانب سازمان مديريت صنعتي
  • پيشرو بودن در عرصه ساخت مجتمع هاي چندمنظوره و بلندمرتبه سازي در صنعت ساختمان کشور.
  • توسعه گستره جغرافيايي فعاليت به خصوص در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
  • حضور مؤثر در عرصه‏هاي بين‏المللي با استفاده از کنسرسيوم‏ها و مشارکت‏هاي خارجي.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧـــﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ، زﻣﯿﻦ (ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث) ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷـــﻬﺮك، ﻣﺠــﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، اﺣﺪاث و اﺟﺎره ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راه ﺳﺎزي و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻏﺪﯾﺮ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺪود 87 درﺻﺪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺣﺪود 4 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻏﻤﯿﺸﻪ و آ.اس.پ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدى ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﯾﻤﻦ، ﮐﺎرا، ﺑﺎ دوام و زﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﺮي ﺧﻼق و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻼن و راﻫﺒﺮدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﯾﻤﻦ،ﮐﺎرا ، ﺑﺎدوام و زﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد، اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽ ورزد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه، ﻫﺪاﯾﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر را ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﺒﺰ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻮﺷﺎﺳﺖ.

ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿـﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ وآﻣــﺎده ﺳﺎزي اراﺿــﯽ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎزي، اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي، ﺳــﺎﺧﺖ ﻣــﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﺷﻬﺮك ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • توسعه و آماده سازي اراضي براي ساخت انواع ساختمان‏ها با کاربري هاي مسکوني، تجاري، اداري و ساير کاربري ها نظير فرهنگي، تفريحي، ورزشي و گردشگري.
  • خدمات بازاريابي، فروش، اجاره و بهره برداري از املاک و مستغلات.
  • خدمات فني ـ مهندسي نظير امکان سنجي، طراحي، نظارت و مديريت طرح در صنعت ساختمان.
  • خدمات تامين مالي و سرمايه گذاري نظير انتشار و عرضه اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اجاره، تاسيس صندوق هاي زمين و ساختمان.
  • خدمات تجاري و بازرگاني در صنعت ساختمان.