ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1376/8/22 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 135658 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻫﺪف اﯾﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ، راه اﻧﺪازي و اداره اﻧﻮاع ﻃﺮﺣﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي دراﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ از ﺳﺎل 1382 رﺳﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻏﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﮏ 100 درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 3350 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن، ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺮق، ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻤﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن 10 درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير یکی از هلدینگهای برتر صنعت سیمان کشور می باشد که در پرتو ارزش محوري و با حفظ سهم بازار خود و مديريت شايسته شرکت هاي تابعه، بالاترين بازده صنعت سيمان را کسب نموده است.
  • رسالت شرکت کمک به عمران و آباداني و استحکام بناهاي کشور مي باشد.
  • ما با فعاليت متعهدانه در صنعت سيمان و بتن آماده و ارائه محصولات با کيفيت برتر و خدمات شايسته، تلاش مي کنيم اولين انتخاب مشتريانمان باشيم.
  • ما به عنوان برترين هلدينگ تخصصي سيمان ضمن حفظ سهم بازار و تثبيت موقعيت خود در بازارهاي داخلي، حضوري مستمر و خوشنام در ساير کشورهاي منطقه خواهيم داشت.
  • ذينفعان محوري گروه شامل سهامداران، کارکنان و مشتريان مي باشد. ما براي افزايش رضايتمندي و برخورد عادلانه با انتظارات آن ها (به ويژه حداکثر نمودن سود پايدار براي سهامداران) خود را متعهد مي دانيم.