آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 163426.78
تغییر شاخص: 1.7993
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
زمان سرجمع معاملات: 93:44
تعداد معاملات: 66966
ارزش معاملات: 3,068,918,306,833
حجم معاملات: 1,128,870,076
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,239,061,028,653,960