آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1367248.83
تغییر شاخص: 0.7472
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
زمان سرجمع معاملات: 18:16
تعداد معاملات: 1733885
ارزش معاملات: 156,145,667,775,213
حجم معاملات: 15,406,860,822
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 53,531,432,251,658,900