آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 176458.73
تغییر شاخص: 0.3653
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
زمان سرجمع معاملات: 12:39
تعداد معاملات: 172580
ارزش معاملات: 5,362,482,574,265
حجم معاملات: 1,677,589,379
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 6,709,553,905,749,740