آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 95794.01
تغییر شاخص: 0.3657
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
زمان سرجمع معاملات: 14:07
تعداد معاملات: 74075
ارزش معاملات: 4,150,616,902,138
حجم معاملات: 2,069,795,431
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,740,091,888,792,650