آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1194009.89
تغییر شاخص: -0.9804
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زمان سرجمع معاملات: 17:29
تعداد معاملات: 335386
ارزش معاملات: 68,425,225,093,963
حجم معاملات: 6,791,487,355
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 47,714,553,114,235,900