آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 583344.42
تغییر شاخص: 2.3997
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
زمان سرجمع معاملات: 17:10
تعداد معاملات: 1141815
ارزش معاملات: 55,764,755,512,263
حجم معاملات: 6,457,978,263
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 21,305,841,931,298,700