آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 1595148.26
تغییر شاخص: -3.4552
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زمان سرجمع معاملات: 18:09
تعداد معاملات: 477757
ارزش معاملات: 56,139,109,161,982
حجم معاملات: 6,055,055,566
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 59,358,316,324,241,800