آمار معاملات آخرین روز
مقدار شاخص: 96289.99
تغییر شاخص: 0.4909
تاریخ سرجمع معاملات: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
زمان سرجمع معاملات: 17:17
تعداد معاملات: 58776
ارزش معاملات: 9,148,706,360,626
حجم معاملات: 2,938,221,786
وضعیت بازار:
ارزش بازار: 3,822,856,660,274,490