سهامداران درصد سهام
مجموعه ساتا  53/66
صندوق بازنشستگي، از کار افتادگي و پس اندازكاركنان بانكها 21/21
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 4/13
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
3/63
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا 2/43
صندوق بازنشستگی پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت ایران 1/51
شركت سرمايه گذاري ملي ایران
1/27
شرکت بیمه کوثر 1/13
سایر 11/03
جمع  100