صفحه اصلی
درباره غدیر
غدیر
گروه های سرمایه گذاری
غدیر
روابط سهامداری سامانه های متمرکز
غدیر
بازار سرمایه
غدیر
امور سهامداران
غدیر
ارتباط با ما
غدیر
شرکت سرمایه گذاری غدیر
ترکیب سهامداران
 سهامداران درصد سهام
 صندوق بازنشستگي، از کار افتادگي و پس اندازكاركنان بانكها 21/17
صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح
16/43
 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
 15/01
صندوق های بیمه نیروهای مسلح
15/00
 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
6/00
 گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 4/25
 صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر
 4/13
 شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا
 3/45
  شرکت سرمايه گذاري خوارزمي 1/29
 شركت سرمايه گذاري ملي ایران 1/27
 ساير اشخاص حقوقی
8/2
 سایر اشخاص حقیقی
3/80