برآنیم تا در این دوره از مدیریت شرکت سرمایه گذاری غدیر با رعایت اصول حرفه ای حاکمیت شرکتی و مدیریت کسب و کار با بهره مندی از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص، مستعد و انقلابی و تبیین مسئولیتها؛ شفاف سازی فرآیندها؛ خرد مالی و تصمیم گیری بر مبنای سناریو و دانش و تحلیل روندهای اقتصادی و آینده پژوهی، اعمال نظارت و پایش های سیستماتیک و فرآیندی و تعیین معیارهای ارزیابی و شاخص های کلیدی عملکرد؛ ایجاد ارزش افزوده عمودی و افقی و ارتقاء همکاریهای درون شبکه ای و بین شبکه ای هلدینگها و شرکتهای وابسته در توسعه سبد داراییها و محصولات، منجر به حفظ و توسعه سرمایه گذاریهای مولد و پایدار در راستای حداکثرسازی منافع ذینفعان و سهامداران گردیم.

با دعای خیر سید امیرعباس حسینی

غدیر ارزشمند ترین نماد ماست

هلدینگ غدیر

بیش از 140 شرکت زیر مجموعه

بیش از 16810 نفر شاغل در شرکت های زیر مجموعه

پیگیری همزمان اهداف متفاوت

ایفای نقش موثر در مسئولیت های اجتماعی

حضور در صنایع سبز

گزارش های مالی گروه سرمایه گذاری غدیر