ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)

ردیف عنوان سهامدار تعداد سهام درصد سرمایه گذاری
1 موسسه صندوق بازنشستگي ،وظیفه ،ازكارافتادگي وپس انداز کارکنان بانک ها 15,346,330,189 21.31
2 صندوق بازنشستگي نیروهاي مسلح 12,958,719,706 18.00
3 صندوق هاي بیمه نیروهاي مسلح 10,799,999,934 15.00
4 شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعي نیروهاي مسلح 9,454,511,193 13.13
5 موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان عشایر 3,001,401,834 4.17
6 (شركت توسعه ومدیریت سرمایه صبا(سهامي خاص 1,464,001,000 2.03
7 شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) 1,446,205,559 2.01
8 صندوق بیمه عمروحوادث نیروهاي مسلح 1,358,591,213 1.89
9 سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح 570,803,214 0.79
10 سایر سهامداران (حقوقی + حقیقی) 15,599,436,158 21.67
جمع کل 72,000,000,000 100.00